Úvod : Pridaj do obľúbených : Vyhľadať : English

Ponúkané služby

MZDY A PERSONALISTIKA
 • výpočet miezd zamestnancov  
 • vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti 
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň 
 • vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia 
 • vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch 
 • nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a na daňový úrad 
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia 
 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia 
 • vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov 
 • vypracovanie hlásenia o vyúčtovanie dane 
 • vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku 
 • poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky 
 • manažment dlhu medzi zamestnávateľom a zamestnancom (petty cash management)

Finančné účtovníctvo

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • spracovanie peňažného denníka 
 • vedenie pokladničnej knihy 
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov 
 • evidencia majetku

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov 
 • zostavenie mesačných účtovných závierok a výstupov 
 • zaúčtovanie účtovných dokladov vo forme účtovných zápisov – predkontácií do účtovných kníh 
 • vedenie evidencie, inventarizácia investičného majetku a výpočet odpisov 
 • kontrola pohľadávok a záväzkov 
 • účtovné poradenstvo 
 • revízia a rekonštrukcia účtovníctva minulých období 
 • tvorba interných smerníc, resp. konzultácie pri ich tvorbe 
 • príprava účtovníctva pre účely konsolidácie 
 • asistenčné služby pri audite účtovníctva a účtovnej závierky 
 • uzatváranie účtovných kníh 
 • inventarizácia 
 • vypracovanie zákonom stanovených príloh pre účely daňového priznania k dani z príjmu (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)

Poradenstvo

PORADENSTVO V OBLASTI DANÍ
 • vypracovanie daňového priznania k DPH 
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO 
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 
 • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností 
 • vypracovanie všeobecnej daňovej registrácie a registrácie za platiteľa DPH 
 • vypracovanie oznámenia o zabezpečení dane 
 • ekonomické poradenstvo v oblasti daní
 
FINANČNÝ CONTROLLING A ANALÝZY
 • vypracovanie finančných plánov, plánov cash flow, plánov nákladov a výnosov a business plánov. 
 • spracovanie štatistického zisťovania Intrastat-Sk 
 • výpočet a analýza finančných ukazovateľov 
 • finančné plánovanie a reporting 
 • reporting pre potreby Štatistického úradu
 
PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO 
 • Poskytovanie ekonomického poradenstva v oblasti výkazníctva pre účely čerpania nenávratného finančného príspevku z Európskych fondov. 
 • Vypracovanie prieskumov, analýz a ekonomických prehľadov podľa špecifík a požiadaviek objednávateľa.
 • poradenstvo v oblasti legislatívy, daňové zákony EU, smernice
 • poradenstvo  pri zakladaní, zmene, zrušeniu obchodných spoločností, prevody obchodného podielu
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • zmluvné právo, vymáhanie pohľadávok
 • správne právo
 • medzinárodné právo súkromné a obchodné
 • poradenstvo v práve EU 
 • analýza a tvorba interných smerníc v súlade s platným právom